Contact

Email address of the local organizers:
office@sp2020.jpn.org

General Chair
Nobuaki MINEMATSU (UTokyo)

Co-chairs
Mariko KONDO (Waseda Univ.)
Takayuki ARAI (Sophia Univ.)
Ryoko HAYASHI (Kobe Univ.)

Members of the organizing committee
Daisuke SAITO (UTokyo)
Kiyoko YONEYAMA (Daito Bunka Univ.)
Hiroki MORI (Utsunomiya Univ.)
Shinnosuke TAKAMICHI (UTokyo)
Hideaki KIKUCHI (Waseda Univ.)
Mafuyu KITAHARA (Sophia Univ.)
Ayako SHIROSE (Tokyo Gakugei Univ.)
Shigeto KAWAHARA (Keio Univ.)
Takayuki KAGOMIYA (NINJAL)
Kanae AMINO (NRIPS)
Miki IKOMA (Waseda Univ.)
Nigel WARD (Univ. of Texas)
Takehiko MAKINO (Chuo Univ.)
Mariko SUGAHARA (Doshisha Univ.)
Donna ERICKSON (Haskins Lab.)
Carlos Toshinori ISHI (ATR)
Noboru TAKAHASHI (UTokyo)